Kulmia Insight Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.8.2020

Rekisterinpitäjä

Kulmia Insight Oy (y-tunnus 2051148-1), Firdonkatu 2 T 62, 00520 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Iivo Kerminen iivo.kerminen@kulmia.fi, puh. +358 400 889 197 Rekisteriin liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä kirjallisesti sähköpostilla.

Rekisterin nimi

Kulmia Insight Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, asiakassopimukseen tai asiakassuhteen ylläpitoon, asiakaspalautteiden toteuttamiseen, lainsäädäntöön tai Kulmia Insight Oy:n oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, yritys ja Y-tunnus, titteli tai ammatti, yrityksen osoite, työpuhelinnumero ja työsähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot saamme pääasiassa rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa ja eri tilaisuuksissa. Lisäksi keräämme tarvittaessa tietoa julkisista tietolähteistä (esim. yritysten nettisivut, LinkedIn), uutislähteistä ja suosittelijoilta. Markkinointilistoja voimme myös ostaa.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista asiakastoimeksiantojemme tai yrityksen edun näkökulmasta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Kulmia Insight Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekistereihin on suojattu vahvalla autentikaatiolla. Kaikki data sijaitsee EU/ETA -alueella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
Pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Peruuttaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus havaitsemistaan epäkohdista valvontaviranomaiselle

Pyydämme esittämään tarkastuspyynnöt, tiedon korjaamis- tai poistamispyynnöt henkilökohtaisesti ja kirjallisesti osoitteella iivo.kerminen@kulmia.fi